Õppekorraldus

MTÜ Mahena täienduskoolituste õppekorralduse ja -tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena (MTÜ Mahena) täienduskoolitustegevus lähtub MTÜ Mahena põhikirjast, Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskoolituse standardist, Täienduskoolituse õppekavarühmadest.
1.2 MTÜ Mahena täienduskoolitused on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuvad eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevused, mille maht on vähemalt kuus akadeemilist tundi (osalejatel on õigus saada vastavalt tunnistus või tõend). Lühema mahu korral, aga ka õppekavata 8 ak/h mahu korral on tegemist õppepäevaga ehk informatiivse teabe jagamisega.
1.3 MTÜ Mahena täienduskoolitused on olemuselt kogemuskoolitused, kuna lektoriteks kaasatakse akadeemilise pädevusega praktikud-erialaspetsialistid.
1.4 MTÜ Mahena täienduskoolituste valdkonnad ja õppekavarühmad:
1.4.1 Hariduse valdkonnast: kasvatusteadused;
1.4.2 Sotsiaalteaduste valdkonnast: psühholoogia;
1.4.3 Tervise ja heaolu valdkonnast: sotsiaaltöö ja nõustamine.
1.5 Täienduskoolitusel osaleja õigused ja kohustused
1.5.1 Õigus enne täienduskoolitusele registreerumist tutvuda MTÜ Mahena missiooni, eetiliste põhimõtete, õppekorralduse ja õppekavaga; saada täiendavat infot konkreetse koolituse kohta ja täienduskoolituse läbimisel seda tõendav dokumnet;
1.5.2 Kohustus järgida MTÜ Mahena sisekorda ja vara rikkumist või hävimist ning selles osalemisel hüvitada tekkinud kahju; järgida käesolevas dokumendis toodud tingimusi ja üldtunnustatud viisakusnorme; arvestama konkreetse kuulutuse eelinfost tulenevat; teavitama esimesel võimalusel, kui kohustuste täitmine ei ole võimalik.
1.6 Vaidluste lahendamine
1.6.1 Vaidlused ja erimeelsused lahendatakse osapoolte ärakuulamise järel loodavate kokkulepetena;
1.6.2 Vaidlused, mida pole võimalik kokkulepetena lahendada, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

2. Täienduskoolituse õppekorraldus

2.1 Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtmine ja koolituselt väljaarvamine
2.1.1 Sisekoolitustena läbiviidavate täienduskoolituste osalejad valib koolituse tellija, kes piirab õppijate koolitusele ja sellelt väljaarvamist koolituse reaalajaga, ning koostab osalejate nimekirja;
2.1.2 MTÜ Mahena korraldatavatel avatud koolitustel arvatakse koolitusnimekirja kõik soovijad vastavalt vabadele kohtadele registreerumise järjekorras pärast õppetasu laekumist, kui ei rakendu pädevusest tulenev eeltingimus, mis välistab selle puudumisel koolitusele registreerumise võimaluse;
2.1.3 Avtud koolitusele registreerumiseks vajalikud andmed on: ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-post ja telefon, lisateave (küsitakse vastavalt konkreetsele koolitusele).
2.2 Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamine
2.2.1 Koolituse eest tasumine toimub MTÜ Mahena arve alusel, mis saadetakse e-postiga, arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks
2.2.2 Õppetasu hulka kuuluva registreerimistasu maksmise päev on üldjuhul kaks nädalat enne koolituse algust;
2.2.3 Õppetasu maksmise päevaks on üldjuhul koolituse alguspäev, kui ei ole eraldi muud kokkulepet;
2.2.4 Vajadusel võimaldatakse arve tasumist osadena, millest viimane osa kuulub tasumisele koolituse lõpupäeval;
2.2.5 Maksetähtaja ületamisel enam kui 30 päeva ja/või hoolimata meeldetuletustest, on MTÜ Mahenal õigus kaasata mh inkassofirma.
2.2.6 Sisekoolituse eest tasub eelneva kokkuleppe alusel koolituse tellija, kes otsustab ise, kas kogub koolitusele tulijatelt osalustasu (, mis ei sätestu enam õppetasuna) või võimaldab koolituse osalejatele tasuta;
2.2.7 Avatud koolituste õppetasu suurus ühele inimesele antakse teada koolituse kuulutuses koos infoga sellest, kas konkreetsel koolitusel õppetasu koosneb põhiosast ja tagastamatust registreerimistasust, näidates mõlema osa suurused;
2.2.8 Õppetasu või õppetasu põhiosa kuulub tagastamisele seitseme päeva jooksul, kui selle tasuja teatab täienduskoolitusest loobumisest vähemalt seitse päeva enne koolituse algust; koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel või eelteavituseta koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata;
2.2.9 Õppetasu kuulub 100% tagastamisele, kui täienduskoolitus jääb ära korraldusest tulenevatel põhjustel, tagastus toimub seitsme päeva jooksul koolituse ärajäämisteavitusest;
2.2.10 Õppetasust osaliselt või täielikult vabastamise võimalused otsustakse iga täienduskoolituse korral eraldi, näiteks on sageli soodustustused MSÜ liikmetele ja heategevusliku täienduskoolituse korral kõikidele huvilistele.
2.3 Õppetöö pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit).
2.4 Õppetöö toimumisest teave:
2.4.1 Õppetöö toimub sisekoolituse korral tellijaga kokkulepitud ajal, millest tellija teavitab osalejaid;
2.4.2 Õppetöö toimub avatud koolituse korral vastavalt kvartaalses või aastases koolituskalendris väljakuulutatud ajal, millest teavitatakse eraldi veebilehe uudiste rubriigis enne koolituse toimumist vähemalt kaks kuni neli nädalat ette;
2.4.3 Mõjuvatel põhjustel koolituse ärajäämisest teavitatakse koolituse tellijat või registreerunuid esimesel võimalusel, kasutades registreerumisel esitatud kontaktandmeid.
2.5 Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
2.6 Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded.
2.7 Täienduskoolitustega seotud info avaldatakse Mahena veebilehel, kus korrigeeritakse infot vastavalt selle muutumisele, vajadusel teavitades personaalselt neid, kes on info muutmise ajal seotud mõne täienduskoolitusega.

3. Täienduskoolitustegevuse kvaliteedi tagamine

3.1 Kvaliteedi tagamine on pidev ja süsteemne protsess, millesse kaastakse Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ), kus regulaarselt tehakse ülevaade MTÜ Mahena töödest, viies sellega läbi sisehindamist vastavuses MTÜ Mahena missiooni, eesmärkide ja eetiliste põhimõtetega ning rakendades ettepanekuid arendustegevustesse.
3.2 Koolitajatena rakendatakse akadeemilise pädevusega spetsialiste, eeskätt praktikuid 
3.2.1 MTÜ Mahenaga seotud kõikide spetsialistide jaoks on tagatud koostöövõimalused ja tunnustamine läbi MSÜ ja siselisti kaudu edastavate võimaluste.
3.3 MTÜ Mahena täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse Mahena veebilehe lingil Koolitusteemasid
3.3.1 Õppekavad koondatakse õppekavade registrisse, mida täiendatakse püsivalt ja pidevalt vastavalt toimuvatele täienduskoolitustele;
3.3.2 Õppekavade koostajateks on valdkonnaspetsialistid.
3.4 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamiseks esitatakse ruumilised nõuded nii sisekoolituse tellijatele kui tagatakse MTÜ Mahena poolt avatud koolituste korraldamisel:
3.4.1 Asutuste ja organisatsioonide sisekoolitustena läbiviidavate täienduskoolituste ruumi valib koolituse tellija, arvestades MTÜ Mahena miinimumnõudeid, milleks on: ruumi õhutatavus; kõikidele osalejatele istekohad võimalusega jälgida lektorit ja tema esitlust; dataprojektori kasutamise võimalus (arvuti vastavalt kokkuleppele); tahvli kasutamise võimalus; osalejatele tagatud märkmete tegemise võimalus ja vahendid;
3.4.2 MTÜ Mahena korraldatavatel avatud koolitustel tagatakse samaväärsed üldtingimused nagu sisekoolitustel; enamasti on koolitusruumiks MTÜ Mahena kaminaklass Tatari tn 12 Tallinnas, kus osalejatel on vajalikud vahetusjalanõud.
3.5 Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine
3.5.1 Koolitusel osalejatele viiakse koolituse lõpus läbi tagasiside kas suuliselt (enamasti ei ole siis tegemist hindeliselt läbitava täienduskoolitusega) või kirjalikult;
3.5.1 Tagasisidet analüüsitakse regulaarselt, et võtta arvesse ettepanekuid koolitustegevuse parendamiseks.
3.6 Täienduskoolituste kohta väljastatavad dokumendid on tõend või tunnistus
3.6.1 Tõend väljastatakse osaleja soovil tema täienduskoolituses osalemise kohta vähemalt mahus 6 ak/h; tõendi väljastamine tähendab, et koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid, kuid osales vähemalt 80%;
3.6.2 Tunnistus väljastatakse täienduskoolituse tulemuslikul läbimisel; tunnistuse väljastamine tähendab, et koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
3.7 Tunnistusele või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
3.7.1 Õppija nimi ja isikukood;
3.7.2 Täienduskoolitusasutuse nimi ja registrinumber (MTÜ Mahena: 80226882);
3.7.3 Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS olev ID number (MTÜ Mahena: 14752);
3.7.4 Täienduskoolituse aluseks olnud õppekava nimetus (täienduskoolituse teema; vajadusel koos alateemadega);
3.7.5 Täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
3.7.6 Dokumendi väljaandmise koht ja kuupäev;
3.7.7 Dokumendi number;
3.7.8 Täienduskoolituse läbiviinud koolitajate ja dokumendi allkirjastava MTÜ Mahena esindaja nimed koos rollinimetustega.
3.8 Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (eksam, test, praktiline töö vmt) ning hindamise tulemused.
3.9 Tunnistust ja tõendit on õigus väljastada ka elektrooniliselt.
3.10 Tunnistuse või tõendi duplikaat väljastatakse koolitusel osalenu soovil vastavalt kehtivale hinnakirjale, märkides dokumendi paremasse ülemisse nurka "DUPLIKAAT".

4. Rakendussätted

4.1 Käesolev "MTÜ Mahena täienduskoolituste õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused" redaktsioon kehtib alates 01.01.2017 ja tühistab eelneva, mis kehtis alates 10.05.2016.

Uudiskiri

Anneta

Oluline