Hinnakiri

Hinnakiri, 03.09.2019

Teenus1

    Hind eraisiku     
  tasumisel   

Hind juriidilise isiku
tasumisel

NÕUSTAMINE, TERAAPIA (psühholoogiline abi)

   

1.       Kliinilise psühholoogi vastuvõtt (seanss 50 min)

   

1.1.    Esmane vastuvõtt

50,00

55,00

1.2.    Korduv vastuvõtt

45,00

50,00

1.3.    Psühholoogiline isiksusuuring
(arvestuslik töömaht on 5 seanss x 45,00, mis sisaldab vahetuid kohtumisi ja
andmetöötlust ilma kliendita: a)tutvumisvestlus+IPDE sõeltest - topeltseanss;
b)intervjuu, c)andmete töötelmine, interpreteerimine; d)tagasiside)

225,00 -

2.       Kriisinõustamine (akuutse juhtumi korral)
(vajaduspõhiselt üksi või mitmekesi, sh pere, sõbrad)

   

2.1.    Esimene kriisnõustamine (90 min)

55,00

65,00

2.2.    Korduv kriisinõustamine (50 min; kuni 30 päeva jooksul juhtunust, 
tavapäraselt vajalik 2-5 korduvkohtumist, vahel jaotub 60-päevale)
35,00 45,00

2.3.    Kriisisekkumine sündmuskohal
(nt Tln-s operatiivne regaeerimine kokku 4h ühe spetsialistiga 200,00eur)

Kokkuleppel

Kokkuleppel

2.4.    Psühholoogilise esmaabi andmise koordineerimine
telefoni teel (sh vajadusel meilile edastatavad märkmed)
1 min/ 1,00 eur 1 min/ 1,00 eur

2.5.    Kriisinõustamine lapse seksuaalkuriteo kahtlusel2

-

65,00

3.       Psühholoogiline ja/ või loovteraapiline nõustamine
(seanss 50 min)

   

3.1.    Esmane vastuvõtt

30,00

40,00

3.2.    Korduv vastuvõtt

25,00

35,00

4.       Pereteraaapia (seanss 90 min)

   

4.1.    Esimene seanss

50,00

55,00

4.2.    Korduv seanss

35,00

45,00

5.       Sotsiaalnõustamine (seanss 45 min)

   

5.1.    Esmane vastuvõtt

30,00  40,00

5.2.    Korduv vastuvõtt

25,00 35,00

6.       Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (seanss 45 min)

   

6.1.    Esmane vastuvõtt

30,00

40,00

6.2.    Korduv vastuvõtt

25,00

35,00

7. KOGEMUSPÕHINE TEGEVUSTERAAPILINE KAASAMINE8
(sotsiaalnõustamise kaasamisprotsess, 45-90 min)

   

7.1    Esmane

25,00 35,00

7.2    Korduv

20,00 30,00

8.       Supervisioon3
(üks seanss / 60 min, tavapärane on 1,5 seanssi, mis sisaldab vajadusel
teemapõhist personaalseminari; samuti sisaldab hind kolme kuu jooksul
pärast supervisiooni kuni kolm 15 min akuutse juhtumiga seotud 
lühi-telefonikonsultatsiooni ja vajadusel täiendavat infovahetust)

40,00

50,00

9.       TELEFONIKONSULTATSIOON4

   

Nõustamine spetsialistiga kokkuleppel, hind vastavalt tavanõustamisele, 
arvestus võimalik minutipõhiselt.

   

10. KOOLITUSED5

   

10.1 Asutusse tellitud sisekoolitus:
hinna kujunduse aluseks on grupi suurus ja lisamaterjali vajadus;
püsipartneritele ja enam kui 16 akh koolituse korral soodustus

-

60,00-90,00/ 1 akh
või
poole- või päevatasu
kokkulepe

10.2.  Töötuba UUS! on praktiliste tegevustega 2-tunnine rühmatöö. 
Sobib erinevatele seltskondadele, alates lapsevanematest kuni spetsialistideni
Kohene valmisolek on teemadel: kineetiline liiv või metafoorkaardid teejuhina
sisemise segaduse korrastamisel - vene k, soovi korral tõlkega eesti keelde;
temperamendimäng lapse mõistmiselpsühholoogilise esmaabi andmine
ootamatus olukorras;
 lapse loovuse toetamine; harmoonilise mina loov toetamine;
Ainult spetsialistidele: esmane kriisisekkumine; esmane kriisinõustamine.

2-10 in grupile
250,00/ 2h

tõlge 50,00

2-10 in grupile
300,00/ 2h

tõlge 50,00

10.3.   Koolitustõend sisekoolitusel või töötoas osalejale

1,00/ in

1,00/ in

10.4.   Mahena korraldatud avatud koolitus
/igal koolitusel personaalne hinnakujundus; sisaldab koolitustõendit al 6 ak/h/

-

-

11. KIRJALIKU PERSONAALDOKUMENDI KOOSTAMINE6

   

11.1.   Lühiteatis või soovitustega kokkuvõte, kuni 1 A4 lk

20,00

25,00

11.2.   Kasvatuskorra makett, kuni 2 A4 lk

40,00

60,00

12. PERSONALI- VÕI ARENGUVALDKONNA KONSULTATSIOON
(CV, MOTIVATSIONIKIRI, AMETIJUHEND)7

   

12.1.   Konsultatsioon (kokku 50 min, võib toimuda kahes osas, sh kokkuleppel
nii telefoni- kui elektroonilise suhtlusena)

 25,00 35,00

12.2.   CV makett, 1-2 A4 lk

40,00

-

12.3.   Motivatsioonikirja makett

20,00

-

12.4.   Ametijuhendi esmane üldmakett, 3-5 A4 lk

40,00

60,00

12.5.   Personaliseeritud ametijuhend üldmaketi alusel

25,00

30,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Täpsustused teenuste hinnakirja juurde:

  • KOOLITUSED:
  • Kui klient loobub juba tasutud koolitusest, siis toimub arve tagasimakse eelnevalt teada antud viisil ja mahus, seejuures tagastamatu summa ei ole väiksem kui 15,00 eurot.
  • Kui Mahena jätab koolituse mistahes põhjusel ära, siis tagastatakse juba tasutud arved 100% ulatuses, kui kliendiga ei tehta eraldi kokkulepet näiteks juba tasutud summa jätmiseks ettemakseks mõnele järgmisele koolitusele.
  • NÕUSTAMINE:
  • Ühe nõustamis-seansi kestus on 50-60 min
  • Vastuvõtuaega saab tühistada hiljemalt vastuvõtule eelneval päeval, hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu 50% ulatuses. Võlgnevuses olnud klienti teenindatakse edaspidi ainult eelnevate võlgade tasumise järel ja ettemakse alusel.
  • Inglise- ja saksakeelse teenuse korral on õigus kehtestada hinnakoefitsent 1,5.
  • Psühholoogiline nõustamine enam kui 1 inimesega toimub spetsialistiga eelneva kokkuleppe alusel, enamasti hinnakoefitsendiga 1,5 (va pereteraapia, mille seansi hind kehtib perele - pereteraapia seansil osaleb nii palju pereliikmeid kui seda vajalikuks ja võimalikuks peetakse).
  • Teenuse hind lepitakse kokku enne teenuse saamist. Spetsialistil on õigus kehtestada personaalne ja Mahena hinnakirjast erinev hind teenuse eest, enamasti on tegemist siis pikaajalise koostööga või eriolukorraga.
  • Spetsialistil on õigus ühekordseteks heategevuslikeks nõustamisteks sellise vajaduse ja võimaluse tekkel.

2Esmaintervjuu lapse seksuaalkuriteo kahtlusel tehakse koostöös Lastemajaga sellises ruumis, kus on tagatud videosalvestus.

3Supervisioonid on mõeldud eeskätt MSÜ liikmetele või Mahena võrgustikus olevatele spetsialistidele ja partneritele. Korraga toimub tavaliselt 1-2 (1, või 1,5 või 2) järjestikust seanssi. Teenuse hind on ühe individuaalse seansi kohta.

4Telefonikonsultatsioon on võimalik enamasti vaid pärast vähemalt ühte vahetut kohtumist või lepingulise suhte või lepingupartneri vahenduse korral (nt kriisijuhtumite korral operatiivne esmakonsultatsioon).
Tavapäraselt lepitakse eelnevalt suuliselt või kirjalikult kokku, millal on vastastikku sobiv aeg telefonisuhtluseks, erakorralise juhtumi korral tuleb küsida võimalust viivitamatuks telefonikonsultatsiooniks, st konsultatsiooni algust koheselt või lähimal võimalikul kokkulepitud hetkel. Klient ja nõustaja fikseerivad ühiselt konsultatsiooni algus- ja lõpuaja, mille alusel edastakse arve tasumiseks.

5Väljaspool Tallinna toimuv koolitus: lisandub sõidukulu (üldiselt 0,35€ / km), vajadusel ööbimiskulu. 

6Kirjaliku personaaldokumendi koostamine on erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja soovist ning spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

7Karjäärivaldkonna dokumendi loomiseks on enamasti vajalik eelnevalt vähemalt üks karjäärinõustamise seanss kas vahetult või virtuaalselt.

8Tegevusteraapiline kaasamine on suunatud eeskätt käitumisprobleemidega noortele, kelle puhul nõustamine ei ole esialgu parim võimalik sekkumismeede ja sihipärase tegevuse kaudu luuakse kontakt ning eeldused ka teadvustatud nõustamiseks. Läbiviijateks võivad olla erinevad spetsialistid ja vabatahtlikud (valdavalt kriisikoolituse läbinud MSÜ liikmed ise või nende juhendusel olev vabatahtlik), kes pakuvad kogemuspõhist tegevust, sh loomade jalutamine ja treeningprotsessis osalemine.

Uudiskiri

Anneta

Oluline