Hinnakiri

Nõustamine virtuaalselt

TELEFONIKONSULTATSIOON (UUS)

(miinimumtasu 10,50 eur; enamasti võimalik pärast vähemalt ühte vahetut kohtumist või lepingulise suhte või lepingupartneri vahenduse korral; klient ja nõustaja fikseerivad ühiselt konsultatsiooni algus- ja lõpuaja, mille alusel edastakse arve tasumiseks; tavapäraselt lepitakse eelnevalt suuliselt või kirjalikult kokku, millal on vastastikku sobiv aeg telefonisuhtluseks, erakorralise juhtumi korral tuleb küsida võimalust viivitamatuks telefonikonsultatsiooniks, st konsultatsiooni algust koheselt või lähimal võimalikul kokkulepitud hetkel)

- eraisik 0,35 eur/ 1 min (st 30 min/ 10,50 eur ja edasi minutihinna alusel, nt 60 min/ 21,00 eur)

- juriidiline isik 0,75 eur/ 1 min (st 14 min/ 10,50 eur ja edasi minutihinna alusel, nt 60 min/ 45,00 eur)

Nõustamine vahetul kohtumisel

Individuaalne nõustamine (45 min): eraisik 20.-; juriidilise isiku tellimusel 45.-

ERIPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE

KARJÄÄRINÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE


Paari-, pere-, rühmanõustamised (2-4 inimest; 60 min): 
eraisik 30.-; juriidilise isiku tellimusel 55.-

PERETERAAPIA

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE


Kriisitöö

KONFLIKTILAHENDUS (Mahena keskuses, rühmas, lahenduskeskne): 120 min/ 120.- 

KRIISINÕUSTAMINE individuaalselt (Mahena keskuses, operatiivselt): 60 min/ 30.-

KRIISINÕUSTAMINE rühmas (Mahena keskuses, operatiivselt): 90 min/ 70.- 

KRIISISEKKUMINE väljasõiduga: hind kokkuleppel 

         Väljasõiduga kriisisekkumine tagatakse eeskätt koostöölepingu partneritele 2-48 h jooksul, teistele vastavalt võimalusele.
         Erisuste korral lõpliku hinna kujunemise aluseks: reageerimise operatiivsus, väljasõidu sihtkoht, töö- või tööväline aeg, poole päeva või päeva arvestus,
         kaasatud 
spetsialistide arv, järeltöö vajadus (ühe kuu jooksul).

MOBIILNE KRIISINÕUSTAMINE lapse seksuaalkuriteo kahtluse korral (esmaintervjuul salvestust võimaldavas ruumis): 60 min/ 65.-

MOBIILNE TELEFONIKONSULTATSIOON (vt eest Nõustamine virtuaalselt)

 

Täienduskoolitus

Asutusse tellitud sisekoolituse hind lepitakse kokku koolituse tellijaga vastavalt rühmale kuni 20 inimest ja enam kui 20 inimest (enamasti vastavalt  70.- või 80.- eurot). Alla 4 ak/h tunni koolituste puhul on kokkuleppeline koolitushind ilma tunniarvestuseta. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu (üldiselt 0,30€ / km), vajadusel ööbimiskulu. Lähtekohaks on lektoritel valdavalt Tallinn. Koolituse lõplik hind on seotud täiendavate kokkulepetega ja koolituse pikkusega (mida mahukam, seda väiksem tunnitasu), samuti sellega, kui pikka ettevalmistusaega vajab lektor konkreetse koolituse loomiseks. Koolitustõendi soovi korral lisandub selle tasu 1 in/ 1,00 EUR ning vajadusel postikulu.

Mahena korraldatud avatud koolituse hind ühele osalejale avaldatakse koos koolitusinfoga. Hind sisaldab ka koolitustõendi väljastamist, kui koolituse maht on vähemalt 4 ak/h.

Koolitusi ja seminare korraldatakse kõikidele sihtrühmadele vastavalt Mahena võimalustele kaasata MSÜ liikmeid või erialaspetsialistidest partnereid-koolitajaid (vt koolitusteemasid). Seejuures on iga koolitus või seminar unikaalne ja spetsiaalselt ette valmistatav (ka üldise õppekavaga koolitused). Koolituse tunnitasust moodustab vähemalt neljandiku koolituseks ettevalmistumine.
Veebil olevate koolitusteemade loetelu on vaid näitlik. Lõplikud alateemad ja fookus lepitakse sisekoolituste korral kokku sihtrühma huvi ja vajadusi arvestades. Koolituste planeerimine toimub enamasti vähemalt kolm kuud ette, varasemad võimalused on erandlikumad. Koolituskeeleks on valdavalt kas eesti või vene keel, vahel tõlkega ühte või teise keelde. Mõningate teemade puhul on võimalik inglisekeelne, harvem ka soome- ja saksakeelne koolitus.

Kirjaliku teatise koostamine

Erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

TEATIS: 20.- (kirjeldav lühiteatis või -kokkuvõte, kuni 1 A3 lk)

KASVATUSKORD: 40,00 (lapse parimat huvi arvestav ettepanek-kavand, tulenevalt nõustamisel ilmnenud vajadusele, 1-2 A3 lk)

SPETSIALISTI ERIALANE ARVAMUS: hind eraldi kokkuleppel (hind sõltub töömahust, lk-de arv ei ole piiritletud)

Ametijuhendi või tugiteenuse rakendamiseks teenuslepingu maketi koostamine

ESMAKORDNE DOKUMENDI KOOSTAMINE: 80.-
(enamasti 2-4 A3 lk; suurema tellitud dokumentide koguse korral võimalik soodustus)

PERSONALISEERITUD DOKUMENDI KOOSTAMINE: 25.-

Tööandja ja töövõtja või teenuse tellija ja teenuse osutaja omavahelise suhtluse paremaks tagamiseks ja arusaamatuste ennetamiseks on mõistlik koostada õigusaktide viidetega ning selgeid tööülesandeid, vastutust ja õigusi kajastavad alusdokumendid. Mahenal on kogemus selles vallas seonduvalt tekkinud vaidlustega, mille käigus on mitmed probleemid lahenenud pärast alusdokumentide korrastamist. Iga asutuse puhul on oma spetsiifika, kuid samas on ka üldistus valdkonnapõhiselt. Küsige ja arutame, kuidas probleeme ennetada korrektsete alusdokumentide abil ehk mida, miks ja kellele on vaja.
Ameti- või tööjuhendeid oleme korduvalt koostanud (ja kommenteeritult üldistatud näidise lisanud) eeskätt haridus- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele: õpetaja, logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog, füsioterapeut, huvijuht-noorsootöötaja, abiõpetaja, õpetaja abi, pikapäevarühma kasvataja, tugiisik, rehabilitatsioonimeeskonna vastav terapeut või juhtumikorraldaja. Samas on võimalik igal inimesel endal arutada mistahes ametikohal töötades, kuidas ametijuhendi abil saavutada selgem kokkulepe tööde tegemiseks ja tööaja kasutamiseks.

NB! Sageli on vajalik eeltöö konsultatsioonide või linna / valla valdkonnajuhtide ümarlaual aluspõhimõtete selgeks vaidlemiseks ja kaasaegse teabe tutvustamiseks. Sellisel juhul lepitakse see eradi kokku. 

_________________________________________________________

LISATEAVE

Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval

Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu.

Supervisioon

Enamasti üksnes koostööpartneritele ning MSÜ liikmetele, sh Mahena kriisinõustajate võrgustikuliikmetele, nii individuaalselt kui ka rühmas.
Standartne pakkumine on jpgSIIN
Täpne supervisioonide töökorraldus lepitakse eraldi kokku, võimalik on rakendada erinevaid paindlikke lähenemisi vastavalt tegelikule vajadusele.

Kriisiplaani koostamine / uuendamine

Hind lepitakse kokku mahu alusel (plaan ise + milliseid tegevusjuhiseid vajatakse), plaani uuendamise juurde kuulub vähemalt üks seminar asutuse kriisimeeskonnale.

Konsulteerimine, koosoleku juhtimine

Hind lepitakse kokku konkreetsest vajadusest tulenevalt, arvestuse aluseks on astronoomiline tund. Valdavalt on tegemist ette teadaolevalt pingelise olukorraga tulenevalt vastuolulistest või konfliktsetest suhetest ning soovist taastada töörahu ja koostöö (nt korteriühistutes jne). Spetsialisti kaasamise eesmärk on neutraalse teemakäsitluse hoidmine ja/ või lahendusvõimalusteni jõudmine. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu 0,30€ / km. 

Täpsustused

¤ Nõustamise sisust saab lugeda lingilt Nõustamisest ja nõustajate kontaktid on eestikeelse teenuse korral lingil Nõustajad
¤ Mahenas vastu võtvad nõustajad annavad otsesuhtluse kaudu teada oma vabade aegade olemasolu, s.h vastuvõtt ka laupäeviti. Väljaspool kokkulepitud aega nõustajatega suhtlemine Mahenas ei ole võimalik.
¤ Nõustajad on  oma töös iseseisvad ja sõltumatud, kuid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.
¤ Mahena täienduskoolitusi viivad läbi akadeemilise pädevusega valdkonnaspetsialistid, kes keskenduvad praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste seoste loomisele teemast tulenevalt.

Hinnakiri uuendatud 14.08.2018