Hinnakiri

Individuaalne nõustamine (45 min): eraisik 20.-; juriidilise isiku tellimusel 45.-

ERIPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE

KARJÄÄRINÕUSTAMINE

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE


Paari-, pere-, rühmanõustamised (2-4 inimest; 60 min): 
eraisik 30.-; juriidilise isiku tellimusel 55.-

PERETERAAPIA

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE


Kriisitöö

KONFLIKTILAHENDUS (rühmas, lahenduskeskne): 120 min/ 120.- 

KRIISINÕUSTAMINE (individuaalne operatiivne nõustamine): 60 min/ 30.-

KRIISINÕUSTAMINE (rühmas operatiivne nõustamine): 90 min/ 70.- 

KRIISISEKKUMINE väljasõiduga: hind kokkuleppel 

         Tagatakse eeskätt koostöölepingu partneritele 2-48 h jooksul, teistele vastavalt võimalusele.
         Hinna aluseks: poole päeva või päeva arvestus, kaasatud spetsialistide arv, järeltöö vajadus ühe kuu jooksul.

MOBIILNE KRIISINÕUSTAMINE (lapse seksuaalkuriteo kahtluse korral): 60 min/ 65.-

 

Täienduskoolitus

Koolitusi ja seminare korraldatakse kõikidele sihtrühmadele vastavalt Mahena võimalustele (vt koolitusteemasid). Seejuures on iga koolitus või seminar unikaalne ja spetsiaalselt ette valmistatav (ka üldise õppekavaga koolitused), mistõttu koolitusteemade loetelu on vaid näitlik. Koolituse lõplikud alateemad ja fookus lepitakse sisekoolituste korral kokku sihtrühma huvi ja vajadusi arvestades. Koolituste planeerimine toimub enamasti vähemalt kolm kuud ette, varasemad võimalused on erandlikumad. Koolituskeeleks on valdavalt kas eesti või vene keel, vahel tõlkega ühte või teise keelde. Mõningate teemade puhul on võimalik inglisekeelne koolitus.

Asutusse tellitud sisekoolituse hind lepitakse kokku koolituse tellijaga vastavalt rühmale kuni 20 inimest ja enam kui 20 inimest (enamasti vastavalt  70.- või 80.- eurot). Alla 4 ak/h tunni koolituste puhul on kokkuleppeline koolitushind ilma tunniarvestuseta. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu (üldiselt 0,30€ / km), vajadusel ööbimiskulu. Lähtekohaks on lektoritel valdavalt Tallinn. Koolituse lõplik hind on seotud täiendavate kokkulepetega ja koolituse pikkusega (mida mahukam, seda väiksem tunnitasu), samuti sellega, kui pikka ettevalmistusaega vajab lektor konkreetse koolituse loomiseks. Koolitustõendi soovi korral lisandub selle tasu 1 in/ 1,00 EUR ning vajadusel postikulu.

Mahena korraldatud avatud koolituste hind ühele osalejale avaldatakse koos koolitusinfoga. Hind sisaldab ka koolitustõendi väljastamist, kui koolituse maht on vähemalt 4 ak/h.


Kirjaliku teatise koostamine

Erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

TEATIS: 20.- (kirjeldav lühiteatis või -kokkuvõte)

KASVATUSKORD: 40,00 (lapse parimat huvi arvestav ettepanek-kavand, tulenevalt nõustamisel ilmnenud vajadusele, 1-2 lk)

SPETSIALISTI ERIALANE ARVAMUS: hind eraldi kokkuleppel (hind sõltub töömahust)

__________________

Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval

Hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu.

________________

Supervisioon

Ainult lepingupartneritele ning MSÜ ja Mahena kriisinõustajate võrgustiku liikmetele (60 min arvestusega), nii individuaalselt kui ka rühmas.

Kriisiplaani koostamine / uuendamine

Hind lepitakse kokku mahu alusel (plaan ise + milliseid tegevusjuhiseid vajatakse), plaani uuendamise juurde kuulub vähemalt üks seminar asutuse kriisimeeskonnale.

Ametijuhendi või tööjuhendi koostamine

Haridusasutuste tugispetsialistide töö reguleerimiseks ja tegevuse efektiivsuse tagamiseks loodavad konkreetsest taustast lähtuvad alusdokumnedid. Hind lepitakse kokku mahu alusel (juhendid, loomiseks ja rakendamiseks vajalikud kondultatsioonid, meeskonna ümarlaud).

Konsulteerimine, koosoleku juhtimine

Hind lepitakse kokku konkreetsest vajadusest tulenevalt, arvestuse aluseks on astronoomiline tund. Valdavalt on tegemist ette teadaolevalt pingelise olukorraga tulenevalt vastuolulistest või konfliktsetest suhetest ning soovist taastada töörahu ja koostöö (nt korteriühistutes jne). Spetsialisti kaasamise eesmärk on neutraalse teemakäsitluse hoidmine ja/ või lahendusvõimalusteni jõudmine. Väljaspool Tallinnat lisandub sõidukulu 0,30€ / km. 

________________

Lisateave

¤ Nõustamise sisust saab lugeda lingilt Nõustamisest ja nõustajate kontaktid on eestikeelse teenuse korral lingil Nõustajad
¤ Mahenas vastu võtvad nõustajad annavad otsesuhtluse kaudu teada oma vabade aegade olemasolu, s.h vastuvõtt ka laupäeviti. Väljaspool kokkulepitud aega nõustajatega suhtlemine Mahenas ei ole võimalik.
¤ Nõustajad on  oma töös iseseisvad ja sõltumatud ning lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest.
¤ Mahena täienduskoolitusi viivad läbi akadeemilise pädevusega valdkonnaspetsialistid, kes keskenduvad praktiliste kogemuste ja teoreetiliste teadmiste seoste loomisele teemast tulenevalt.

Hinnakiri uuendatud 2.02.2018 üldkoosoleku otsusega