Kriisiplaan

Turvalisuse tagamiseks igapäevaselt ja toimetulekuks hädaolukorras on paljudes asutustes olemas kriisipaan, mis hõlmab nii tehnilisi tegevusi, koostöökirjeldusi erinevate institutsioonidega kui ka inimestele suunatud toetavaid tegevusi akuutses ja hilises faasis, eesmärgiga tagada võimalikult kiirelt kriisieelne tegevusjõudlus.

Mahena esindaja kuulus ekspertrühma, kes 2010. aastal viis Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel üle Eesti läbi piirkondlikke koolituspäevi kriisiolukorras tegutsemiseks ja kriisiplaani koostamiseks. Põhjalikum psühhosotsiaalsete mõjutegurite analüüs kriisis tegutsemisel sai tehtud Rocca al Mare Kooli näidisõppehäire järel (koolitulistamine; erinevate ametkondade reageerimine; õpetajatel vajadus tagada õpilaste varjumisel silmatorkamatus). Mahena jätkuvalt osaleb vastava huvi korral asutuse kriisiplaani koostamisel või uuendamisel. Samuti viib läbi kriisiplaani praktilist rakendamist toetavaid täienduskoolitusi, mis on mitmetasandilised: kriisimeeskonnale, juhtkonnale ja kogu personalile. Vastava koostööhuvi korral pöörduda koolitusjuhi poole.

Haridusasutuse kriisiplaan

Aluseks on kriisiplaani sisuliselt uus tähendus alates 2010. aastal jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumisedusest, milles § 44 määratleb vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise ning § 45 hädaolukorra lahendamise koolis. Paralleelselt on kriisiplaani põhimõtteid rakendatud ka eelkooliealiste laste asutustes.

Kriisiplaan sisaldab enamasti kolmeleheküljelist üldinfot ja vastavalt kokkuleppele loodud lisasid ehk juhtumipõhiseid erinevaid käitumisjuhiseid tegutsemiseks:

  • hädaolukorras, kus mingi sündmus või sündmuste ahel erakorraliselt ohustab haridusasutuses või õppereisil viibivate isikute elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju (s.h tuleohutuse tagamine)
  • probleemolukorras, kus igapäevasuhtluses toimuv konflikt või agressioon ohustab õpilaste ja töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ja on vajalik probleemolukorra maksimaalne ennetamine, juhtunule oskuslik reageerimine ja lahendamine