Uudiste arhiiv

Lisakoolitus 11. okt. Fookuses: raske traumajuhtum koolipere liikmega. Praktikale tuginev analüüs järgneva osas: surm õnnetuse või haiguse tagajärjel, suitsiid, raskete vigastustega õnnetus, ennastkahjustav käitumine - toetav sekkumine vahetult pärast intsidenti ja selle järel, asutuse korraldustegevused psühhosotsiaalse toe tagamisel; arutelu, kes ja kuidas saab tagada psühholoogilise esmaabi, mis rollid traumaolukorras tekitavad ja kuidas nendega hakkama saada; kui palju ja kuidas on võimalik ennetada emotsionaalset traumakriisi, aga ka valeinfot meedias  ...

Koolitus-seminare viib läbi Tiina Naarits-Linn, kes on pika praktilise kogemusega kriisinõustaja ja kes on aastaid koolitanud spetsialiste. Tallinna Ülikoolis on ta sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantide mittekorraline lektor aines Kriisinõustamine. 
Mõlemad täienduskoolitus-seminarid toetuvad paralleelselt akadeemilistele teadmistele ja praktikast tulenevale kogemusele. Eesmärk on juhtumipõhise analüüsi kaudu kinnistada üldisi teadmisi ning tugevdada kriisiolukordades personaalset toimetulekut ja teiste efektiivset toetamist elukvaliteedi taastumisel. Otsene vajadus varasemate eelteadmiste osas puudub, kuid kriisikäitumise või kriisinõustamine baaskursuse läbinutel on lihtsam toetuda varem teadaolevatele seaduspärasustele. 

Õppekeel: eesti keel (huvi ja vajaduse korral eraldi päeval vene keeles).
Sihtrühm: teemaga kokkupuutuv haridusasutuste personal ja KOV ametnikud. Huviline saab valida, kas osaleb ühel või mõlemal koolitus-seminaril:

  • kell 10-13 “Kriisijuhtumi esimesed 72 tundi" Fookuses nn maatriks vajaduspõhise võrgustikutöö hindamiseks ja käivitamiseks kriisiintsidendi korral, traagilise (sh surmateate) ülesehitus ja edastamisel mõju avaldavad kuus psühholoogilist aspekti, psühholoogilise esmaabi andmise detailid, individuaalse lisanõustamisvajaduse hindamine (mistahes rühmast enamasti kuni 10%-l vajalik, teistel mitte), kriisijuhtumi taustal nn õige-vale seisukohti esitavate ja vastuolusid loovate inimestega suhtlemise põhimõtted, meediaga arvestamine (sh sotsiaalmeediaga). Seminari käigus tõstatub osalejate vajadusest tulenevalt, millest räägime põhjalikumalt, millest ülevaatlikult.
    - Seisuga 09.06.18 VABU KOHTI EI OLE - grupp on komplekteeritud.
  • kell 14-17 “Kriisijuhtumi akuutsus ja aktiivsete toimingute lõpetamine" Fookuses kriisijuhtumi akuutsuse eripära esimesel kahel nädalal kuni ühe kuu jooksul; esmase kriisinõustamise põhiaspektid individuaalselt ja rühmas - millal üks ja millal teine, milles seisneb kriisolukorras nõustajate koostöö; soovituste jagamise delikaatsus ehk "vähem on rohkem" - juhtkonnale, pedagoogidele, lapsevanematele, lastele; kriisisekkuja või juhtumikorraldaja memo ja kokkuvõtte olulisus. Seminari käigus tõstatub osalejate vajadusest tulenevalt, millest räägime põhjalikumalt, millest ülevaatlikult.
    Seisuga 09.06.18 VABU KOHTI EI OLE - grupp on komplekteeritud.

Suure huvi tõttu on valmisolek korraldada samade teemadega koolituspäev ka 11. oktoobril. Augusti lõpuks on selge, kas grupp komplekteerus.

Eelregistreerumine kuni 7. septembrini või kuni kohtade täitumiseni: SIIN

Hind: ´a 45,00 EUR/ üks seminar, korraga mõlema koolitus-seminari eest tasudes 80,00 EUR.
Koolitus-seminari läbinule väljastatkase koolitustõend vastavalt 4 ak/h või 8 ak/h kohta.


* Tagastamatu registreerimistasu on 15,00 EUR. Eraisikul on võimalik registreerimistasu ja põhitasu maksta eraldi ehk
algul tuleb tasuda arve summas 15,00 ja üks kuu enne koolitust ülejäänud summa (30,00 üks seminar ja 65,00 kaks seminari).
Juriidilisele isikule esitatakse arve kohe täissummas maksetähtajaga 21 päeva.
Koolitus-seminaride rühma suurus kuni 26 in.
* MSÜ liikmetele 50%-line soodustus kohtadele, mis on vabad registreerumise lõpetamispäeval (07.09).
K
oolituse mittetoimumisel tagastatakse kogu tasu 100%.

Lisainfo avaldatakse Mahena veebis ja FB lehel, täpsustatud info saadetakse arve tasunutele. 

Palume võimalusel oma meililistides või võimalikele huvilistele infot jagada.
Kiireim Mahena uudisinfo sotsiaalmeedia kaudu: www.facebook.com/mahena.keskus