Koolitusteemasid

Allolevalt on püsivalt täiendatav ja korrigeeritav MTÜ Mahena täienduskoolituste õppekavade register ning valik eestikeelseid koolitusteemasid sisekoolitusteks. Teemade loetelu on näitlik, kuivõrd täpsustatud teema ja rõhuasetused selguvad koolitusele püstitatud eesmärgist ja mahust lähtuvalt. Ka konkreetsete õppekavade valmimisel ei ole sama teemaga koolitus erinevas asutuses ja erinevale sihtrühmale sama, mistõttu on iga õppekava puhul olemas paindlikkus. MTÜ Mahena täienduskoolitused on oma olemuselt rätsepatööd, mitte massitoodang. Sageli on tegemist koostöökoolitustega ning kui partner tegeleb koolituse üldjuhtimisega, siis siinkohal õppekavasid ei esitata.

MTÜ Mahena õppekavade register õppekavarühmade lõikes:

1. Kasvatusteadused
2. Sotsiaaltöö ja nõustamine
1) pdfOppekava_1_Kriisikaitumine_Mahena.pdf
2) pdfOppekava_2_Kriisinoustamine_Mahena.pdf
3) pdfOppekava_3_Kriisitoo_Praktiline_juhtumipohine_Mahena.pdf
4) pdfOppekava_Kriisinoustamise_oskusõpe_Mahena.pdf

5. Psühholoogia

Valik Mahena poolt vähemalt korra läbi viidud täienduskoolituse teemasid

 • Kriisikäitumise baaskursus (s.h surmateate edastamise psühholoogilised tegurid)
 • Kriisikäitumise jätkukursus (s.h taktikaline läbirääkimine ohtliku vastasega)
 • Kriisinõustamise baaskursus (s.h lahenduskeskse lühiteraapia rakendamine)
 • Kriisinõustamise jätkukursus (s.h rühmavestluse juhtimine traagilise intsidendi järel)
 • Abistaja eneseabi - personaalne psühhohügieen
 • Lähisuhete vägivald (s.h töö vägivallaohvri ja vägivallatsejaga)
 • Surmateate edastamine
 • Suitsidaalsus ja ennastkahjustav käitumine
 • Leinatöö eri vanuses inimestega
 • Hädaolukord koolis (s.h tegutsemispõhimõtted tulekahju, terroriakti või muu traagilise sündmuse korral)
 • Kooli kriisiplaan ja selle rakendamise praktilisus
 • Suhtlemine "raske" vastasega / kliendiga
 • Emotsionaalselt pingeliste telefonikõnede juhtimine
 • Suhtlemisoskused (s.h enesekehtestamine)
 • Meeskonnatöö ja koostöö
 • Juhtimispädevused klassijuhataja ja ainesektsiooni juhi töös
 • Juhtimisseminarid: suhtlemine alluvatega, juhtimisefektiivsust mõjutavad psühhosotsiaalsed tegurid
 • Juhi roll personali töövõime toetamisel
 • Personalitöö psühholoogilised aspektid
 • Arenguvestluse juhtimine
 • Koosoleku juhtimine
 • Kovisioon ja selle praktiline rakendamine
 • Temperament ja selle arvestamine suhtlemisel
 • Elukaare ja generatsioonide erinevuse info kasutamine praktikas
 • Hoiakute kujunemine, mõju suhetele, võimalused muuta
 • Iseloomustuse (või arvamuse) kirjalik vormistamine
 • Esmatasandi nõustamine haridus- ja sotsiaalasutuses (s.h kiusamise lõpetamine ja ennetamine; kultuurierinevuste arvestamine)
 • Praktilised abivahendid sotsiaalpedagoogilises tegevuses
 • Koolist väljalangevuse ennetamise sotsiaalpedagoogiline praktika
 • Haridusliku erivajadusega õpilane klassis (s.h psüühikahäire eristamine kasvatamatusest)
 • Mobiilne noorsootöö (koostöös MTÜ RuaCrew-ga)
 • Vabatahtliku tugiisiku baaskoolitus (koostöös MTÜ RuaCrew-ga)
 • Probleemidega Toimetulev Lapsevanem (9-12-osaline piloteeritud PTL-koolitusprogramm)
 • Ekraanisõltuvus ja lapsevanema roll selle ohjamisel
 • Lapse agressiivsuse tagamaad ja võimalused muutusteks
 • Teismelise mõistmine ja tema toetamine raskuste korral
 • Probleemide ja konfliktidega toimetulek (s.h probleemilahendusmudelite praktikas kasutamine)
 • Aja juhtimine (s.h personaalse toimetuleku suurendamine)
 • Stress ja ametialane läbipõlemine