Eetilised põhimõtted
  1. Eesti Vabariigi Põhiseaduse austamine.
  2. Iga inimese isikupuutumatuse austamine ning eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav suhtumine - sõltumata tema erisustest, s.h päritolust, tervisest, haridusest, vanusest, soost ja soolisest orientatsioonist, rahvusest ja rassist, religioonist, parteilisusest, jõukusest, positsioonist ühiskonnas.
  3. Nõustamise, sh kriisinõustamise aluspõhimõtete aktsepteerimine - 1) mistahes abistavas olukorras vältida süüdlase otsimist, 2) püüda mõista toimunut ja hetkeolukorda ning keskenduda lahendustele ja inimese jõustamisele iseenda ressursside kasutamisel ning täiendamisel, 3) tagada konfidentsiaalsus kokkulepitud ulatuses ja 4) välistada oma tegevuse või tegevusetusega täiendava kahjustuse tekkimine, 5) vajadusel anda kliendile teave täiendava eripädevusega spetsialiga koostöö olulisusest.
  4. Avalikkuse ees selge rollikuuluvusega esinemine - andes teada, kas on tegemist isikliku ekspertarvamusega või mõne asutuse/ organisatsiooni ametliku seisukohaga, seejuures võttes sõna tulenevalt vajadusest tõsta ühiskonna teadlikkust käsitletavas valdkonnas. Konkreetse juhtumiga seonduvalt ei nimetata kannatusi kogenud isikuid ning kriitilisi seisukohti edastatakse argumenteeritult, lahendusele suunatult, kedagi halvustamata.
  5. Inimestega töötades klienditöö etiketi ja protokolli arvestamine, alates viisakusest ja korrektsusest kuni spetsialisti enda, tööandja ja kliendi (nii juriidilise kui ka füüsilise isiku) imago hoidmiseni.
  6. Regulaarne enesetäiendamine, nii üldharivalt, erialaselt kui ka kriisikäitumise vallas; samuti uue teabe jagamine (kolleegidele), kui see võimaldab nõustamispädevuse ning kriisi- ja traumateadlikkuse tõusu.
  7. Isikliku psühhohügieeni tagamine.

Uudiskiri

Anneta

Oluline