Eetilised põhimõtted nõustamisel

  1. Eesti Vabariigi Põhiseaduse austamine.
  2. Iga inimese isikupuutumatuse austamine ning eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav suhtumine - sõltumata tema erisustest, s.h päritolust, tervisest, haridusest, vanusest, soost ja soolisest orientatsioonist, rahvusest ja rassist, religioonist, parteilisusest, jõukusest, positsioonist ühiskonnas.
  3. Nõustamise, sh kriisinõustamise aluspõhimõtete aktsepteerimine - 1) mistahes abistavas olukorras vältida süüdlase otsimist, 2) püüda mõista toimunut ja hetkeolukorda ning keskenduda lahendustele ja inimese jõustamisele iseenda ressursside kasutamisel ning täiendamisel, 3) tagada konfidentsiaalsus kokkulepitud ulatuses ja 4) välistada oma tegevuse või tegevusetusega täiendava kahjustuse tekkimine, 5) vajadusel anda kliendile teave täiendava eripädevusega spetsialiga koostöö olulisusest.
  4. Avalikkuse ees esinemine selge rollikuuluvusega ja kriisiteadlikkuse suurendamise eesmärgil - üheski rollis ei kommenteerita juhtumeid, millega ollakse vahetult seotud ja kriisitöö ei ole lõpetatud; kommenteerimisel teavitatakse, kas tegemist on sõltumatu ja juhtumiga mitteseotud spetsialisti seisukohaga või on saadud volitus asutuselt, kellega ollakse juhtumipõhiselt seotud; kommenteerimisel lähtutakse vajadusest tõsta ühiskonna kriisiteadlikkust ning mistahes kommentaarid on üksnes üldistatud ja kriisinõustamise põhitõdedest lähtuvad, puudutatud isikuid (nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid) avalikkuse ees ei käsitleta.
  5. Inimestega töötades klienditöö etiketi ja protokolli arvestamine, alates viisakusest ja korrektsusest kuni spetsialisti enda, tööandja ja kliendi (nii juriidilise kui ka füüsilise isiku) imago hoidmiseni.
  6. Regulaarne enesetäiendamine, nii üldharivalt, erialaselt kui ka kriisinõustamise vallas; samuti uue teabe jagamine kolleegidele, et toetada nõustamispädevuse ning kriisi- ja traumateadlikkuse tõusu.
  7. Isikliku psühhohügieeni tagamine.

Käesolevad eetilised põhimõtted kehtivad alates 14.08.2007, mil Mahena Spetsialistide Ümarlaua (MSÜ) liikmed need heaks kiitsid, et
tagada MSÜ liikmetele turvalisus ja teineteise mõistmine ning klientidele arusaamine, millised on MSÜ liikme lähtekohad.
Kõik Mahenaga koostööd tegevad nõustajad on MSÜ liikmed.
Mõnel korral on eetiliste põhimõtete sõnastust täpsustatud, et algne mõte oleks selgem. Vajadusel tehakse seda veelgi, kuid mõte jääb samaks.