Eetilised põhimõtted
  1. Eesti Vabariigi Põhiseaduse austamine.
  2. Iga inimese isikupuutumatuse austamine ning eelarvamustevaba, empaatiline ja kõiki inimesi austav suhtumine - sõltumata tema erisustest, s.h päritolust, tervisest, haridusest, vanusest, soost ja soolisest orientatsioonist, rahvusest ja rassist, religioonist, parteilisusest, jõukusest, positsioonist ühiskonnas.
  3. Kriisinõustamise aluspõhimõtte aktsepteerimine - mistahes abistavas olukorras vältida süüdlase otsimist, püüda mõista toimunut ning keskenduda lahendustele, tagades konfidentsiaalsuse kokkulepitud ulatuses ja välistades oma tegevuse või tegevusetusega täiendava kahjustuse tekkimist.
  4. Avalikkuse ees selge rollikuuluvusega esinemine - andes teada, kas on tegemist isikliku ekspertarvamusega või mõne asutuse/ organisatsiooni ametliku seisukohaga, seejuures võttes sõna tulenevalt vajadusest tõsta ühiskonna teadlikkust käsitletavas valdkonnas. Konkreetse juhtumiga seonduvalt ei nimetata kannatusi kogenud isikuid ning kriitilisi seisukohti edastatakse argumenteeritult, lahendusele suunatult, kedagi halvustamata.
  5. Inimestega töötades klienditöö etiketi arvestamine (viisakus, puhtus, korrektsus, sobiv riietus ja soeng, enda ja tööandja imago hoidmine).
  6. Regulaarne enesetäiendamine, nii üldharivalt, erialaselt kui ka kriisikäitumise vallas; samuti võimaluselt uue teabe jagamine (kolleegidele), kui see võiks tõsta pädevust erialasel või kriisinõustamise tegevusel.
  7. Isikliku psühhohügieeni tagamine.

Uudiskiri

Anneta

Oluline