Nõustamisest üldiselt

Mahena eripära võrreldes teiste nõustamist pakkuvate asutustega

 1. Mahena on olnud oma tegevuse algusest alates kriisijuhtumi paigas või kannatanute asukohas operatiivset kriisinõustamist pakkuv organisatsioon, mis tagab kriisinõustamise pädevusega spetsialistide kaasamise kriitiliselt olulisel ajal, esimese kuni kolme ööpäeva jooksul alates toimunud kriisijuhtumist (sh surmateate edastamine, kaotust kogenud kollektiiviga töö jne). Operatiivne regeerimine on tagatud lepingupartneritele, teistele vastavalt hetkevõimalusele.
  Kui Mahena spetsialistid on reageerinud kriisijuhtumile, siis võtavad nad vastutuse olla tarumat, sh traagilist kaotust kogenud inimesele/ perele/ asutusele toeks kogu akuutse kriisiperioodi ehk kuni 30 päeva jooksul. See sisaldab vajaduspõhiselt ka tuge matusteks valmistumisel, samuti leinanõustamist nii individuaalselt kui ka grupis. 
 2. Mahena spetsialistide suur töökogemus võimaldab pakkuda (lühi)konsultatsioone spetsialistidele, kes nõustavad allolevates valdkondades või vajavad operatiivset konsulteerimist abistavate toimingute korraldamisel.
 3. Oma tegevuse algusest alates tegutsevad Mahena nõustajad ja Mahena spetsialistide ümarlaua liikmed ühiste, nii klientidele kui ka spetsialistidele turvalisust pakkuvate põhimõtete alusel, mis on leitavad Mahena veebis, vt eetilised põhimõtted.

Mahena nõustamisviisid

Vahetu nõustamine - see on peamine nõustamisviis Mahenas, mis tähendab kliendi ja nõustaja vahetut kohtumist privaatsust võimaldavas ruumis. Konfidentsiaalsuse tagamine ja selle ulatus lepitakse nõustamise algul kokku, kuivõrd vahendatud nõustamise korral, kui klient on suunatud nõustamisele, ei saa kohtumise toimumine olla 100% konfidentsiaalne. 
Virtuaalne nõustamine - see on pigem erandlik nõustamisviis Mahenas, kuid nõustajale tuttava kliendi puhul siiski mitte nii väga, kuna võimalused seavad piire. See tähendab sidevahendi abil nõustamist, mis võimaldab kliendil ja nõustajal asuda üksteisest eemal, ka erinevas riigis. Enamasti pakuvad nõustajad sellise vajaduspõhise võimaluse välja siis, kui on vähemalt üks vahetu kohtumine toimunud. Erandlikus olukorras on virtuaalnõustamine kliendi soovil võimalik ka esmakohtumisel, kui konkreetne nõustaja on sellega nõus.

Virtuaalse nõustamise hind ei erine vahetu nõustamise hinnast, kui ei ole eraldi kokku lepitud lühemas seansi ajas ja sellest tulenevalt erihinnast. Vahenditeks on kas telefon või sotsiaalmeedia platvorm, mille klient ja nõustaja omavahel kokku lepivad. Sõltumata nõustamisviisist, lepitakse esmalt kokku privaatsuse nõuded, nt on Mahena nõustajate üks tingimus, et kumbki pool ei salvesta nõustamisi.

Mahena nõustamiste võimalused alates 2020. aastast

Mahenas on aja jooksul pakutud lisaks kriisinõustamisele erinevaid teisi nõustamisvõimalusi, vastavalt konkreetsel perioodil olevatele võimalustele, sh eripedagoogiline nõustamine, karjäärinõustamine. Käesoleval ajal on Mahenal alljärgnevad võimalused. 

KRIISINÕUSTAMINE

Kriisinõustamist kasutatakse traumaatilist sündmust või emotsionaalset vapustust kogenud inimese toetamiseks, kui ta elukvaliteet ja heaolu on toimunu järel tugevalt häiritud, ohus võib olla alaealiste laste elukvaliteet ning ei ole teada, kas senised toimetulekuviisid on traumast puudutatul ise hakkama saamiseks piisavad või ei ole kindlasti piisavad. Mahenaga koostööd tegevatel kriisinõustajatel on põhjalik, sageli enam kui 2-aastane väljaõpe, seda lisaks oma erialasele haridusele. Esmane 72 h jooksul toimuv operatiivne sekkumine toimub tavapäraselt kahe spetsialisti osalusel kannatanu asukohas või kokkuleppel ka Mahenas. Kriisinõustamisel on fookuses:

 • abistavate spetsialistide konsulteerimine (enamasti operatiivselt telefoni teel)
 • abivajajatele psühholoogilise esmaabi andmine 24 h jooksul juhtunust
 • abivajajatele traumaatilise stressiga toimetulekuvõimaluste selgitamine 72 h jooksul juhtunust
 • vajadusel matustega seonduvas toe pakkumine ja informatsiooni jagamine, samuti esmane leinanõustamine
 • enne traumat olnud emotsionaalse tasakaalu maksimaalne võimalik taastamine 30 päeva jooksul, sh
  • ootamatult häiruda võinud suhetega seonduva selgitamine, sh alaealiste kriisikäitumise erisuste selgitamine
  • täiendava abivajaduse selgitamine ja selleks võimaluste uurimine ning info jagamine
  • vajaduspõhised ja kliendiga kooskõlastatud koostöötegevused (perearstiga, KOV-iga, kooliga, töökohaga jne)

Esimese ööpäeva jooksul juhtunust ei toimu tavapärast nõustamist, vaid kriisinõustaja tegevuseks on toetav kriisisekkumine, mille sisuks on eeskätt psühholoogiline esmaabi traumat kogenud inimestele ja nende lähedastele, vastutavate või toetust pakkuvate isikute konsulteerimine, erinevate kokkulepete loomine. 
Kriisinõustamise korraldab/ tellib reeglina kas nõustamist vajava isiku lähedane isik, organisatsiooni juhtkonda kuuluv isik või kohaliku omavalitsuse esindaja või sotsiaalkindlustusameti spetsialist.

TÖÖNÕUSTAMINE (supervisioon)

Mahenas pakutakse töönõustamist eeskätt Mahena Spetsialistide Ümarlaua liikmetele ja partnerorganisatsioonide spetsialistidele.
Tegemist on kas ühe spetsialisti või sarnase taustaga spetsialistide (ka vabatahtlike) toetamisega konkreetse juhtumiga seonduvalt või seniste töösuhete ja nende arenguvõimaluste analüüsimisel, samuti personaalse psühhohügieeni tagamisel.
Fookusesse võetakse kas juhtumipõhised küsimused või töösuhetes olevad / tajutavad raskused ja ebakõlad, et erinevate vaatenurkade kaudu analüüsida toimunut, seni kasutatavaid ja uusi võimalikke suhtlemis- ja probleemilahendustehnikaid. Toimub soovitud muutuste sõnastamine, elluviimise kavandamine ja selleks vajalike personaalsete ressursside leidmine või võimendamine.
Supervisiooni esmane tulemuslikkus on selge kohe seansi lõpus, kuivõrd efektiivse supervisiooni läbinu kogeb vahetult suuremat enesekindlust ja positiivset energiat oma tööelu korraldamiseks, olles valmis tegutsema töösuhete kvaliteedi tõstmise ja personaalse identiteedi jõustamise nimel.

NÕUSTAMINE: psühholoogiline

Psühholoogiline nõustamine on suunatud kliendi personaalse või suhetega seonduva heaolu seisundi selgitamisele ja emotsionaalsete raskuste leevendamisele või lahendamise toetamisele (individuaalse, pere- või paarinõustamisena). Aidatakse kliendil mõista mõtete mõju tunnetele ja tunnete mõju käitumisele. Pärast probleemi selgitamist antakse teada jätkuvast koostöövõimalusest või sellest, kas mõni teine spetsialist võiks olla efektiivsem partner konkreetse probleemiga tegelemisel. Näiteks on tegemist sotsiaalpedagoogilise sekkumisvajadusega või on vajalik koostöö kliinilise psühholoogiga jne. Psühholoogilise nõustamise läbiviijaks on kas psühholoog, psühhoterapeut või psühholoogilise nõustamise väljaõppe saanud spetsialist. Kasutatakse erinevaid tehnikaid, et olenevalt olukorrast ja vajadusest võimaldada kliendil:

 • keskenduda enda isiksuse (s.h tugevuste ja nõrkuste) tundmaõppimisele
 • õppida stressipingetega toime tulema
 • tulla leinavaluga toime
 • taastada hingerahu
 • osata toetada kaaslast, kelle tavapärane toimetulek on häiritud
 • leida uusi käitumisviise edukamaks suhtelmiseks ja probleemolukordade lahendamiseks
 • edukamalt luua kokkuleppeid (nt lapse hooldusõiguse või kasvatuskorraga seonduvalt jne)
 • saada informatsiooni valdkonnaga seotud abivõimalustest ja teistest spetsialistidest (nt kliinilisest psühholoogist, finantsvabaduseks vajalikuks nõustamiseks jne)

NÕUSTAMINE: sotsiaalpedagoogiline

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine keskendub enamasti õpikeskkonnas avalduvate probleemolukordade lahendamisele (nii lasteaias, koolis kui ka kodus) ja uute võimalike probleemide ennetamisele. Eesmärgiks on toetada üksikisiku või inimesterühma paremat toimetulekut ja põhieesmärgile (nt eakohasele õppimisele ja normikohasele käitumisele) keskendumist. Fookuses võib olla:

 • sotsiaalsete oskuste hindamine ja arendamine
 • kasvatustegevuses avalduvate hooletussejätmise tunnuste hindamine ja positiivse kompensatsiooni võimaluste loomine
 • sotsiaalse keskkonna mõjutegurite hindamine ja kohanemis- või muutmisvõimaluste leidmine
 • kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna tehnikate praktiline õpetamine soovitud muutuse saavutamiseks, nt koolisuhete kiusu korral

Sotsiaalpedagoogilise nõustamise võib algatada kas muutuse vajadust sõnastanud õpilane või mõni teine isik (pereliige, õpetaja, treener, tugispetsialist, lastekaitsespetsialist, kriminaalhooldaja jne). Soovitud muutuse sisuks võib olla näiteks koolitõrkest ülesaamine, efektiivsem eakohane õppimine, kiusamisolukordade ohjamine ja ennetamine, tulemuslikum normikohane käitumine konkreetses keskkonnas. Nõustatavaks võib olla murega seotud laps või pere täiskasvanu, aga ka õpetaja või tugiisik või tugispetsialist.

NÕUSTAMINE: loovteraapiline

Loovteraapiline nõustamine on sageli seotud mõne teise nõustamisliigiga ja on samaaegselt ka kas psühholoogiline või sotsiaalpedagoogiline nõustamine. Erisus seisneb spetsialisti täiendavas väljaõppes ja nõustamisel kasutatavates vahendites. Loovteraapiline nõustamine on väga sobiv väikelastele ja õpilastele kuni põhikooli lõpuni, mil tavapärane sõnaline kabinetinõustamine on sotsiaalselt lapsele vähe efektiivne. See sobib ka vanematele õpilastele ja täiskasvanutele, kuid väiksemate laste puhul võib olla üks vähestest sobivatest lähenemistest. Mahenas kasutavad spetsialistid järgmisi lähenemisi:

 • kunstiteraapiline lähenemine
 • kineetilise liiva abil plassoteraapiline lähenemine
 • metafoorkaardite abil loovkujutluste kasutamine
 • mänguteraapiline lähenemine

NÕUSTAMINE: kogemusnõustamine

Mahenas on kogemusnõustaja väljaõppega samaaegselt kriisinõustamise ja sotsiaalpedagoogilise nõustamise pädevusega spetsialist. Usume, et see tagab maksimaalse efektiivsuse kogemusnõustamise rakendamisel. Tema kogemus võimaldab toetada lapsevanemaid, kes on traagiliselt suitsiidi kaudu kaotanud oma lapse või kelle lapse käitumine on ennastkahjustav.

KLIINILINE PSÜHHOLOOG

Kliiniline psühholoog nõustab erinevate psüühikahäirete korral, eelnevalt vajadusel hinnates testimiste abil psüühikahäire olemasolu ja ulatust. Erinevalt teistest psühholoogidest ja psühholoogilistest nõustajatest on temal pädevus tegeleda psühholoogilise raviga, kasutades kliinilise psühholoogia ravivõtteid häirivate sümptomite leevendamiseks ja võimalusel häiretest vabanemiseks, sh õpetab nendega igapäevaselt toime tulema viisil, et elukvaliteet oleks võimalikult vähe häiritud.
Mahena kliiniline psüholoog on keskendunud onkoloogilistele probleemidele ja suitsiidkäitumise ning leinaga seotud olukordadele.

PERETERAPEUT

Perekonnapsühhoteraapia on põhjalik, süsteemne, eesmärgipärane ja ühiselt sõnastatud muutuste nimel rakendatav nõustamisseanssidega protsess, mis põhineb teaduspõhistel peresuhteid toetada ja arendada võimaldavatel meetoditel. See teraapia vaatleb perekonda kui süsteemi, kus muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis ja vastupidi. Fookuses on pereliikmete omavaheliste suhete kvaliteet ja nende parandamine ning seeläbi kogu perekonna ja/ või selle liikmete toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise ja vastastikuse hoolivuse suurendamine, samuti probleemilahendusoskuste paranemine. Vajalik on pereliikmete soov enda käitumise analüüsimiseks ja koos teiste pereliikmetega ühiselt parima muutuse nimel panustamine.
Pereteraapia nagu iga teine psühhoteraapia on tervik, mille tulemuslikkus avaldub kogu teraapiaprotsessi läbimisel, mis enamasti ei ole lühem kui kümme seanssi.

Selgituseks

Konsulteerimine

Sisult ühekordne seisukohtade vahetamine ja dialoogi pidamine asjakohasel tasandil, mis võimaldab osapooltel avaldada arvamusi ning saada põhjendatud vastuseid, eesmärgiga jõuda kokkuleppele käsitletava või edasise tegevuse osas.

Nõustamine

Ajaliselt piiritletud, ühekordne või jätkuvate kohtumistega, selge struktuuri ja vastastikuste kokkulepetega eesmärgipärane protsess, mida juhib vastava ettevalmistusega, oma nõustamisvaldkonda ja üldisi nõustamistehnikaid hästi tundev spetsialist. Eesmärgiks on toetada kliendi võimalusi tema enda valitud viisidel tegutsemiseks nii, et elada ja/ või õppida/ töötada enam rahuldustpakkuvama tulemusega. Oluline on nõustaja ja kliendi omavaheline positiivne ning koostööd soosiv suhe. Nõustamine on võimalik vahetult või kokkuleppel pärast esimest vahetut kohtumist ka virtuaalselt (veebis, Skype´s, telefonis).

Teraapia

Ravimiseks kasutatav meetodite kompleks, mille eesmärgiks on organismi või selle osa tervisehäire leevendamine või täielik parandamine või terviklikkuse taastamine tõenduspõhiseid meditsiini- või psühhoteraapilisi võimalusi kasutades. Terapeudil on kasutatava teraapia rakendamiseks olemas vastav akadeemiline pädevus.
Alternatiivsete ravimeetodite rakendamisel on tegemist tervendamisega, mille rakendaja omab enamasti erinevaid valdkonna täienduskoolitusi ja praktikat, kuid puudub teaduspõhisus.

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline