Nõustamisest üldiselt

Mahena eripära võrreldes teiste nõustamist pakkuvate asutustega

 1. Mahena pakub operatiivset kriisinõustamist (kas sideliini kaudu, kannatanute asukohas või Mahena ruumides) ja võimaldab kriisinõustamise pädevusega spetsialistide kaasamise kriitiliselt olulisel ajal, esimese kuni kolme ööpäeva jooksul alates toimunud kriisijuhtumist (sh surmateate edastamine, kaotust kogenud kollektiiviga töö jne). Operatiivne regeerimine on tagatud eeskätt lepingupartneritele ja teistele isikutele vastavalt hetkevõimalusele.
  1. 1. Kui Mahena spetsialistid on reageerinud kriisijuhtumile, siis võtavad nad vastutuse olla tarumat, sh traagilist kaotust kogenud inimesele/ perele/ asutusele toeks kogu akuutse kriisiperioodi ehk kuni 30 päeva jooksul või vastavalt kokkulepitud ajani. See sisaldab vajaduspõhiselt ka tuge matusteks valmistumisel, samuti leinanõustamist nii individuaalselt kui ka grupis. 
 2. Mahena pakub (lühi)konsultatsioone inimestele, kes vajavad operatiivset konsulteerimist abistavate toimingute korraldamisel, samuti spetsialistidele, kes nõustavad allolevates valdkondades.
 3. Mahena pakub supervisiooni inimestele, kes on olnud emotsionaalselt raskes olukorras teisi abistavas või nõustavas olukorras.
 4. Mahena spetsialistid töötavad ühiste eetiliste põhimõtete alusel.

Mahena nõustamisviisid

Vahetu nõustamine - mis tähendab kliendi ja nõustaja vahetut kohtumist privaatsust võimaldavas ruumis. Konfidentsiaalsuse tagamine ja selle ulatus lepitakse nõustamise algul kokku, kuivõrd vahendatud nõustamise korral, kui klient on nimeliselt suunatud nõustamisele, ei saa kohtumise toimumine olla 100% konfidentsiaalne. 
Telefoni- või veebinõustamine - mis tähendab sidevahendi abil nõustamist, mis võimaldab kliendil ja nõustajal asuda üksteisest eemal, ka erinevas riigis. Kuni märtsini 2020 oli see Mahenas pigem erandlik nõustamisteenus, kuid nüüdsest võrdne võimalus vahetu nõustamise kõrval, kui nii klient kui ka nõustaja seda mõlemad peavad võimalikuks.

Sõltumata nõustamisviisist, lepitakse esmalt kokku privaatsuse nõuded, nt on Mahena nõustajate üks tingimus, et kumbki pool ei salvesta nõustamisi.

Mahena nõustamiste võimalused

Mahenas on aja jooksul pakutud lisaks kriisinõustamisele veel teisi nõustamisvõimalusi, vastavalt konkreetsel perioodil olevatele võimalustele. Käesoleval ajal on Mahenal alljärgnevad võimalused. 

KRIISINÕUSTAMINE

Kriisinõustamist kasutatakse traumaatilist sündmust või emotsionaalset vapustust kogenud inimese toetamiseks, kui ta elukvaliteet ja heaolu on toimunu järel tugevalt häiritud, ohus võib olla alaealiste laste elukvaliteet ning ei ole teada, kas senised toimetulekuviisid on traumast puudutatul ise hakkama saamiseks piisavad või ei ole kindlasti piisavad. Mahenaga koostööd tegevatel kriisinõustajatel on põhjalik, sageli enam kui 2-aastane väljaõpe, seda lisaks oma erialasele haridusele. Esmane 72 h jooksul toimuv operatiivne sekkumine toimub tavapäraselt kahe spetsialisti osalusel kannatanu asukohas või kokkuleppel ka Mahenas. Kriisinõustamisel on fookuses:

 • abistavate spetsialistide konsulteerimine (enamasti operatiivselt telefoni teel)
 • abivajajatele psühholoogilise esmaabi andmine 24 h jooksul juhtunust
 • abivajajatele traumaatilise stressiga toimetulekuvõimaluste selgitamine 72 h jooksul juhtunust
 • vajadusel matustega seonduvas toe pakkumine ja informatsiooni jagamine, samuti esmane leinanõustamine
 • enne traumat olnud emotsionaalse tasakaalu maksimaalne võimalik taastamine 30 päeva jooksul, sh
  • ootamatult häiruda võinud suhetega seonduva selgitamine, sh alaealiste kriisikäitumise erisuste selgitamine
  • täiendava abivajaduse selgitamine ja selleks võimaluste uurimine ning info jagamine
  • vajaduspõhised ja kliendiga kooskõlastatud koostöötegevused (perearstiga, KOV-iga, kooliga, töökohaga jne)

Esimese ööpäeva jooksul juhtunust ei toimu tavapärast nõustamist, vaid kriisinõustaja tegevuseks on toetav kriisisekkumine, mille sisuks on eeskätt psühholoogiline esmaabi traumat kogenud inimestele ja nende lähedastele, vastutavate või toetust pakkuvate isikute konsulteerimine, erinevate kokkulepete loomine. 
Kriisinõustamise korraldab/ tellib reeglina kas nõustamist vajava isiku lähedane isik, organisatsiooni juhtkonda kuuluv isik või kohaliku omavalitsuse esindaja või sotsiaalkindlustusameti spetsialist.

PSÜHHOLOOG

Psühholoog 

...

Kliiniline psühholoog nõustab erinevate psüühikahäirete korral, eelnevalt vajadusel hinnates testimiste abil psüühikahäire olemasolu ja ulatust. Erinevalt teistest psühholoogidest ja psühholoogilistest nõustajatest on temal pädevus tegeleda psühholoogilise hindamise ja raviga, kasutades kliinilise psühholoogia ravivõtteid häirivate sümptomite leevendamiseks ja võimalusel häiretest vabanemiseks, sh õpetab nendega igapäevaselt toime tulema viisil, et elukvaliteet oleks võimalikult vähe häiritud.

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE, LEINANÕUSTAMINE

Psühholoogiline nõustamine
on suunatud kliendi personaalse või suhetega seonduva heaolu seisundi selgitamisele ja emotsionaalsete raskuste leevendamisele või lahendamise toetamisele (individuaalse, pere- või paarinõustamisena). Aidatakse kliendil mõista mõtete mõju tunnetele ja tunnete mõju käitumisele. Pärast probleemi selgitamist antakse teada jätkuvast koostöövõimalusest või sellest, kas mõni teine spetsialist võiks olla efektiivsem partner konkreetse probleemiga tegelemisel. Kasutatakse erinevaid tehnikaid, et olenevalt olukorrast ja vajadusest võimaldada kliendil:

 • keskenduda enda isiksuse (s.h tugevuste ja nõrkuste) tundmaõppimisele
 • õppida stressipingetega toime tulema
 • taastada hingerahu
 • osata toetada kaaslast, kelle tavapärane toimetulek on häiritud
 • leida uusi käitumisviise edukamaks suhtelmiseks ja probleemolukordade lahendamiseks
 • edukamalt luua kokkuleppeid (nt lapse hooldusõiguse või kasvatuskorraga seonduvalt jne)
 • saada informatsiooni valdkonnaga seotud abivõimalustest ja teistest spetsialistidest (nt kliinilisest psühholoogist, finantsvabaduseks vajalikuks nõustamiseks jne)

Leinanõustamine

 • tulla toime leinavaluga

 

SOTSIAALPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE

Osadel Mahena psühholoogilistel nõustajatel on pädevus ka sotsiaalpedagoogiliseks nõustamiseks, mis keskendub enamasti õpikeskkonnas avalduvate probleemolukordade lahendamisele (nii lasteaias, koolis kui ka kodus) ja uute võimalike probleemide ennetamisele. Eesmärgiks on toetada üksikisiku või inimesterühma paremat toimetulekut ja põhieesmärgile (nt eakohasele õppimisele ja normikohasele käitumisele) keskendumist. Fookuses võib olla:

 • sotsiaalsete oskuste hindamine ja arendamine
 • kasvatustegevuses avalduvate hooletussejätmise tunnuste hindamine ja positiivse kompensatsiooni võimaluste loomine
 • sotsiaalse keskkonna mõjutegurite hindamine ja kohanemis- või muutmisvõimaluste leidmine
 • kasvatus- ja sotsiaalvaldkonna tehnikate praktiline õpetamine soovitud muutuse saavutamiseks, nt koolisuhete kiusu korral

Sotsiaalpedagoogilise nõustamise võib algatada kas muutuse vajadust sõnastanud õpilane või mõni teine isik (pereliige, õpetaja, treener, tugispetsialist, lastekaitsespetsialist, kriminaalhooldaja jne). Soovitud muutuse sisuks võib olla näiteks koolitõrkest ülesaamine, efektiivsem eakohane õppimine, kiusamisolukordade ohjamine ja ennetamine, tulemuslikum normikohane käitumine konkreetses keskkonnas. Nõustatavaks võib olla murega seotud laps või pere täiskasvanu, aga ka õpetaja või tugiisik või tugispetsialist.

TÖÖNÕUSTAMINE (supervisioon)

Tegemist on kas ühe spetsialisti või sarnase taustaga spetsialistide (ka vabatahtlike) toetamisega konkreetse juhtumiga seonduvalt või seniste töösuhete ja nende arenguvõimaluste analüüsimisel, samuti personaalse psühhohügieeni tagamisel.
Fookusesse võetakse kas juhtumipõhised küsimused või töösuhetes olevad / tajutavad raskused ja ebakõlad, et erinevate vaatenurkade kaudu analüüsida toimunut, seni kasutatavaid ja uusi võimalikke suhtlemis- ja probleemilahendustehnikaid. Toimub soovitud muutuste sõnastamine, elluviimise kavandamine ja selleks vajalike personaalsete ressursside leidmine või võimendamine.
Supervisiooni esmane tulemuslikkus on selge kohe seansi lõpus, kuivõrd efektiivse supervisiooni läbinu kogeb vahetult suuremat enesekindlust ja positiivset energiat oma tööelu korraldamiseks, olles valmis tegutsema töösuhete kvaliteedi tõstmise ja personaalse identiteedi jõustamise nimel.

______________________________

Psühhoterapeut (käesoleval ajal Mahena võimalusel vahendab partneritest psühhoterapeutide kontakte, ise Mahena psühhoteraapiat ei võimalda)

Psühhoteraapia on pikem tervik, mille tulemuslikkus avaldub kogu teraapiaprotsessi läbimisel, mis enamasti ei ole lühem kui kümme seanssi. Psühhoteraapia suundade võimalused on nähtavad kehtivas hinnakirjas.
Näiteks: Perekonnapsühhoteraapia on põhjalik, süsteemne, eesmärgipärane ja ühiselt sõnastatud muutuste nimel rakendatav nõustamisseanssidega protsess, mis põhineb teaduspõhistel peresuhteid toetada ja arendada võimaldavatel meetoditel. See teraapia vaatleb perekonda kui süsteemi, kus muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis ja vastupidi. Fookuses on pereliikmete omavaheliste suhete kvaliteet ja nende parandamine ning seeläbi kogu perekonna ja/ või selle liikmete toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise ja vastastikuse hoolivuse suurendamine, samuti probleemilahendusoskuste paranemine. Vajalik on pereliikmete soov enda käitumise analüüsimiseks ja koos teiste pereliikmetega ühiselt parima muutuse nimel panustamine.